داود سمیعی - مگا استون
داود سمیعی
با مگا استون نصب سنگ های اسلب سنگین دیگه دغدغه ما نیست