تیم سه - مگا استون
علی طوسی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

مهدی فیروزکوهی

عضو هیئت مدیره و کارشناس ارشد فنی