تیم یک - مگا استون
علی طوسی

علی طوسی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

مهدی فیروزکوهی

مهدی فیروزکوهی

عضو هیئت مدیره و کارشناس ارشد فنی