تیم یک - مگا استون
علی طوسی

علی طوسی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل مهندس علی طوسی

مهدی فیروزکوهی

مهدی فیروزکوهی

عضو هیئت مدیره و کارشناس ارشد فنی مهندس مهدی فیروزکوهی