مهدی فیروزکوهی - مگا استون
مهدی فیروزکوهی

مهدی فیروزکوهی

عضو هیئت مدیره و کارشناس ارشد فنی