نصب سرامیک بروی آهن و بتن - مگا استون
  • نام پروژه: نصب سرامیک بروی آهن و بتن
  • مشتری:
  • موقعیت: ایران
  • سال تکمیل: 1390
  • ارزش:
  • لینک ها:
  • اجرا: مهندس نعیم پور

مهندس نعیم پور نصب سرامیک بروی آهن و بتن سال اجرا ۱۳۹۰

 

۱۳۹۰