پروژه برج باغ رامارزیدنس - مگا استون
  • نام پروژه: پروژه برج باغ رامارزیدنس
  • مشتری:
  • موقعیت: ایران
  • سال تکمیل: 1392
  • ارزش:
  • لینک ها:
  • اجرا: مهندس تفرجی

پروژه برج باغ رامارزیدنس مجری مهندس تفرجی سال اجرا ۱۳۹2

 

برج باغ رامارزیدنس