پروژه بیات کامرانیه جنوبی - مگا استون
  • نام پروژه: پروژه بیات کامرانیه جنوبی
  • مشتری:
  • موقعیت: ایران
  • سال تکمیل: 1396
  • ارزش:
  • لینک ها:
  • اجرا: مهندس بینا آرشیتکت مهندس نیکبخت  پروژه بیات کامرانیه جنوبی مجری مهندس بینا آرشیتکت مهندس نیکبخت سال اجرا ۱۳۹6  پروژه بیات کامرانیه جنوبی مجری مهندس بینا آرشیتکت مهندس نیکبخت سال اجرا ۱۳۹6

 پروژه بیات کامرانیه جنوبی مجری مهندس بینا آرشیتکت مهندس نیکبخت سال اجرا ۱۳۹6

 

پروژه بیات کامرانیه جنوبی
پروژه بیات کامرانیه جنوبی مجری مهندس بینا آرشیتکت مهندس نیکبخت سال اجرا ۱۳۹6