پروژه تجاری یافت آباد - مگا استون
  • نام پروژه: پروژه تجاری یافت آباد
  • مشتری: مجتمع تجاری یافت آباد
  • موقعیت: یافت آباد تهران
  • سال تکمیل: 1398
  • اجرا: مگا استون

پروژه تجاری یافت آباد نصب سنگ اسلب فورمچ بروی زیر ساخت فلزی سال اجرا ۱۳۹۸

 

پروژه تجاری یافت آباد