پروژه موزه آرگو خیابان کوشک - مگا استون
  • نام پروژه: پروژه موزه آرگو خیابان کوشک
  • مشتری:
  • موقعیت: ایران
  • سال تکمیل:
  • ارزش:
  • لینک ها:
  • اجرا: مهندس پورفرد

مجری مهندس پورفرد نصب پنل های بتنی بروی زیر ساخت فلزی با چسب مگااستون

 

مجری مهندس پورفرد نصب پنل های بتنی بروی زیر ساخت فلزی با چسب مگااستون