پروژه کیارنگ خیابان قیطریه - مگا استون
  • نام پروژه: پروژه کیارنگ خیابان قیطریه
  • سال: 1396
  • موقعیت: خیابان قیطریه تقاطع اندرزگو
  • اجرا: مگا استون

پروژه کیارنگ خیابان قیطریه تقاطع اندرزگو

 نصب سرامیک پرسلان 120×60 بروی زیر بتنی سال اجرا ۱۳۹۶

پروژه کیارنگ