تنکابن - مگا استون
  • نام پروژه: تنکابن
  • موقعیت: ایران - تنکابن